Föreningsinformation

Mälby SFF:s styrelse från årsstämman 2022 

      Namn                                          Befattning                                 Ledamot

 • Susanne Boy-Löjdquist   Ordförande på 1 år          Vald 2022 på 2 år              
 • Åke Lindmark                   Kassör/Webansvarig       Vald 2021 på 2 år
 • Kjell Olofsson                   Ledamot                           Vald 2021 på 2 år
 • Bengt Eklund                    Sekreterare                      Vald 2022 på 2 år
 • Johnny Andersson           Ledamot                           Vald 2022 på 1 år
 • Thomas Löjdquist            Suppleant                        Vald 2022 på 1 år
 • Peter Maechione             Suppleant                         Vald 2022  på 1 år

Övriga befattningar                                                                                                                                                                                                                                             

 • Torbjörn Jansson            Revisor                         1 år
 • Lise-Lotte Källberg         Revisorsuppleant        1 år
 •  
 • Valberedning:                 Anders Thörnberg          1 år
 • Valberedning:                 Patrik Bihler                  1 år
 •  
 • Redovisning/bokföring  F:a Redovisningskr@ft, C Ohlin
 • Väghållare:                       Benn Andersson enl.avtal
 • Fastighetsregister           Matriset OY, Finland
 • Hemsida mälby.com       Loopia AB, Västerås
 • Bank Rekarne Sparbank Eskilstuna

 

NOT. Styrelseledamot väljs på 2 år. Ordförande och övriga väljs på 1 år. Om ordförande också är vald som ledamt, gäller det valet för 2 år. Styrlsen tecknas av, Susanne Boy-Löjdquisr Åke Lindmark och Catharin Ohlin var för sig.

Motioner:

Medlem/fastighet kan lämna en motion till vårt Årsmöte/Stämma. Motionen måste vara signerad av samtliga ägare till fastigheten. Detta gäller även vid minoritetsägande av fastigheten. Esam ägare av en fastighet kan E-posta en osignerad motion, dock under förutsättning att denna adress finns i vårt register. Motion/er måste vara styrelsen tillhanda senast 1 februari, Stämmoåret.

Fullmaktsförfarande:

Vid närvaro på Årsmöte måste medlem som kommer ensam och vars fastighet har flera ägare, medtaga signerad fullmakt av de andra ägarna. Saknas fullmakt, får medlemmen närvara, men har inte rätt att rösta. Kommer alla ägarna på mötet behövs givetvis ingen fullmakt, men notera att man bara har en röst per fastighet. En medlem får vara ombud för endast enmedlem. Är man flera ägare till en fastighet, får varje ägare vara ombud för en annan fastighet. Man kan alltså ha tre röster. En mall finns att ladda ner från www.mälby.com under fliken Arkiv.

Vid försäljning av fastighet:

Ni får gärna meddela oss ny ägare och gärna med E-postadress. Vi får fyra uppdateringar om året via Lantmäteriet, men det kan ta lite tid innan de skriver in ägarbyte i sitt register. Notera att dinfastighet enligt lag är ansluten till Mälby Samfällighetsförening. Den som ägde fastigheten samma dag som Årsmötet/Stämman, är enligt lag, betalninggsskyldig för årsavgiften.

Vid adressändring eller ärende till styrelsen kontaktar du oss på info@maelby.com 

Föreningens BankGiro är:  5853-1005
Föreningens organisationsnummer är: 717907-0623