Mälby och Torshälla Huvuds Historia

Torshälla-Mälby, eller som platsen också kallas, Torshälla Huvud, är en udde, vackert belägen vid Mälaren 4,5 km norr om Torshälla Centrum, Eskilstuna kommun. Udden och närliggande områden har en bebyggelse som består av omväxlande sommarstugor, permanentboende samt några jordbruksfastigheter.

Med nyttjanderätt ansvarar Mälby SFF för de flesta vägarnas sommar och vinterunderhåll inom området. Mälby SFF är alltså ingen markägare. Själva vägmarken ägs av någon av sommarstugeföreningarna. Då udden mynnar ut i Mälaren med norr-läge, har vi tillgång till grandiosa solnedgångar över sjön. Att sitta på vårt utsiktsberg och se solen gå ner över Västmanland och Mälaren, brukar ta andan av de flesta.

På 70-talet gjordes överenskommelser med dåvarande kommun som byggde Torshällas vattenverk under berget mellan Humlevägen och Åsvägen. Sommarstugeföreningarna byggde egna ledningar vilka kopplades till kommunalt vatten. Många kopplade på sina fastigheter. Toaletter och dusch m.m. gick ofta till en septitank och ev. infiltration. Före 70-talet var det givetvis utedass och liknande som gällde.

Området befinner sig i ett expansivt skede, med många nybyggnationer. Medlemsantalet i Mälby SFF är för närvarande 328 stycken. Kommunalt VA finns sedan några år tillbaka genom kommunens bolag, Eskilstuna Energi och Miljö AB (här på sidan kallad EEM). Sjövattenföreningarna påverkas inte, utan får fortsätta som vanligt i privat regi.

Önskar du upplysningar kring detta samt övrig info om Eskilstuna kommun, klicka här: www.eskilstuna.se

Ort och gårdsnamnet Mälby finns på åtskilliga platser i vårt land, bland annat på flera platser i Södermanland. Närmast inom kommunen finns också Jäders-Mälby. Torshälla-Mälby har fått sitt namn efter stora och lilla Mälby gård som var dominerande inom traktens lantbruk för ca 100 år sedan. Då gårdarna är belägna relativt långt från själva Mälby udde, har förmodligen området långt tillbaka, kallats för Mälbynäs. Ett annat namn som bland annat står på t.e.x. sjökorten, är Torshälla Huvud. Redan på 1600-talet omnämns "Torsillia Hüfwüd" i gamla skrifter. Under denna period användes Mälaren både sommar och vinter för frakter och persontrafik. Vintern färdades man ofta med släde eller isjakt. Carl den XI säger själv att han kört Kungsör-Stockholm på 6 1/4 timme medelst isjakt! Enligt gamla kartor fanns det då på Torshälla Huvud, en s.k. vägkrog där man kunde äta och värma sig

Troligtvis befann sig denna väg eller sjökrog, på västra sidan av Mälbyviken. Där finns smidda krampor som är inslagna i berget och det syns att dessa är väldigt gamla. Så någonstans utmed nuvarande Kastanjevägen, kunde man ankra upp eller förtöja fartyg, besöka en träbyggnad som tillhandahöll mat och dryck och kanske också en sängplats över natten.

Då Mälarbaden och Väsbyviken, var tummelplats för dåtidens fabrikörer, grosshandlare m.m., blev Mälby en typisk sommarstugeidyll för dåtidens arbetarklass. På arrenderad mark, byggdes enklare sommarstugor redan på 20-30 talet. Några finns kvar än idag ganska oförändrade av tidens tand och givetvis målade med Falu rödfärg.

Vägar fanns inte, utan man fraktade sitt byggmaterial på smala stigar inom området. Ofta med cykel. I början av 50-talet var udden relativt utbyggd och markägarna med Mälby gård i spetsen sålde marken till sommarstugeföreningarna som i sin tur arrrenderade ut tomterna till fastighetsägarna. Så småningom beslutades att stycka av tomterna och sälja dem till stugägarna. Enligt uppgift sattes ett generellt pris på kr 200 per tomt, medan de tomter som låg vid sjön, fick betala kr 250! Vilket vid denna tid var en ordinär månadslön för en arbetare .Det var ändå mycket pengar vid denna tid och att för en vanlig arbetare, låna pengar via bank var på denna tid väldigt sällsynt.

Inom området finns förutom Mälby SFF, som har ansvaret för ca 12 km gator och väg, också flera sommarstugeföreningar vilka äger och ansvarar för grönområden, flera badplatser samt båtbryggor. I praktiken är dessa föreningar idag knutna till planområden som Mälby Västra, Mälby Östra samt Skräddartorp (Mälby södra).

Mälby förfogar också över en fotbollsplan,två  boulebanor, egen festplats och åtskilliga badplatser och båtbryggor. Allt förvaltas av ovan nämnda sommarstugeföreningar. Dessutom har Mälby begåvats med en egen fyr som går under namnet Torshälla Huvud. Denna fyr som är fullt fungerande, ägs och förvaltas av Sjöfartsverket.

Redan från 50-talet började vägföreningar att bildas och man startade en stor vägförening som fick namnet Mälby-Ängsholmens vägförening. I slutet av 90-talet kom signaler från staten, att man ville ha en bättre juridisk status på dessa föreningar. Dessutom ansågs att många vägföreningar var för stora och därmed lite ohanterbara. Resultatet blev att Mälby-Ängsholmens vägförening splittrades i tre delar, Mälby SFF, Ängsholmens SFF samt Lisselängens SFF. Nya lagar om föreningar gjorde att s.k. samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar blev den nya formen för Mälby att bedriva skötsel av vägarna.

År 2000 gjordes en ny anläggningsförättning som vann laga kraft i augusti och Mälby samfällighetsförening bildades med 320 medlemmar. I en samfällighetsförening är det fastigheten som är tvingande inskriven som deltagare. Ägaren är således bara ett namn med rösträtt och en postadress. Man kan säga att fastigheten ligger som borgen för föreningens ekonomiska åtaganden. Utgifterna fördelas efter ett fastställt andelstal som i stort sett är lika för de flesta utom lantbruksfastigheterna, obebyggda tomter och sommarbostäder.

Mälby SFF:s gemensamhetsanläggning är vägarna, som dock förvaltas enbart med nyttjanderätt. I anläggningsbeslutet står noggrant skrivet vilka vägar Mälby SFF har nyttjanderätt till. Vissa vägar klassas som "tomttillfarter" och ingår därmed inte i föreningen. Vissa vägar är också av olika skäl, undantagna i vad som gäller vinterunderhåll. Mälby SFF ansvarar också för hela Mälbyvägen, fram till Mälarbadsvägen. Kostnaderna för Mälbyvägen fördelas sedan med dels Ängsholmens SFF och Lisselängens SFF.

För vissa vägar utgår statsbidrag vilket gör att vägarna får användas av allmänheten. Dock anses vägarna som enskilda eftersom de förvaltas av en förening. Även trafikskyltar, vägtrummor m.m. ägs av föreningen som också ansvarar för diken, slyröjning etc. Med andra ord så får föreningen alltså själv betala för t.e.x. åverkan. Som upplysning kan nämnas att de två 30-skyltarna nere vid Mälbyviken som står på s.k. "suggor", kostar 6000 kr per styck. Anledningen att dessa skyltar flyttas mellan sommar och vinter har att göra med plogningen.

Som resultat att Torshälla-Mälby samt Ängsholmen blev nya tätorter i Eskilstuna kommun, började kommunen under 2015 att bygga en cykel och gångväg på Mälbyvägens östra sida fram till Mälarbadsvägen. Den blev färdig 2016 till en kostnad av ca 4,5 nillioner. Längden är ca 2,5 km och banan är asfalterad samt belyst.

Ett stort evenemang kommer att ske när Torshälla under 2017, fyller 700 år. Ett stort artistuppbåd är engagerat under varje dag hela sommaren och jubileét får även besök av kanske Torshällas största kändis, nämligen före detta ABBA-sångerskan Anni-Frid Lyngstad, som är uppvuxen i Torshälla. Mer om detta i lokalpressen och på internet.

Viktiga beslut och fastställande av uttaxering göres på Mälby SFF årstämma, som inträffar varje år någon gång under juni månad. Alla medlemmar har generellt sett en röst, men det finns undantag beroende på vilken fråga som kommer upp. Intresserade medlemmar kan läsa på mera i "Lagen om Samfälligheter" från 1972 eller i "Anläggningslagen" från samma år. Båda finns länkade under fliken "Arkiv"..

Tveka inte att kontakta styrelsen om ni har frågor. Allmänna frågor och synpunkter kan också tas upp här på hemsidan under fliken "Gästbok". Här kan du vara anonym, men din dators IP-adress registreras och kan endast ses av webmaster. Detta för att undvika missbruk.

 

Föreningen Mälbynäs-Ekstugans Jubileumsutskrift från 1981

En resumé över föreningens 40-åriga verksamhet skulle för att vara rättvisande berätta om

slitsamt arbete med spett, spade och korp, om tunga lass med slagg, grus och sand, om

bergsprängning, och om timmerhuggning, om begränsade ekonomiska resurser - men

också om nybyggandets glädje, om fest och gemenskap med kamrater och grannar som

alla sträva mot samma mål - skapa en tillflyktsort att längta till.

Om detta finns obetydligt dokumenterat men kan säkert plockas fram ur minnet hos våra

äldre medlemmar.

Vi har valt att sammanställa några punkter ur mötesprotokollen utan avseende på deras

ev. betydelse i föreningens historia.

Styrelsen år 1981.

 

ALL VÅR BÖRJAN.

Hösten 1940. Första förhandlingskontakterna med dåvarande markägaren till Mälbynäs,

Lantbrukare Erik Karlsson, Ängsholmen.

20 nov. 1941. Första protokollförda mötet.

En interimsstyrelse är bildad. Dess ordf. är Gottfrid Andersson.

De valda får uppdraget att fortsätta förhandlingarna med Erik Karlsson i avsikt att få inköpa

Mälbynäs.

50 ÖRE VAR.

Mötet beslutar att 50 öre skall uttagas av varje närvarande till interimsstyrelsens

kostnader.

29 dec. 1941.

Sammanträde för bildande av SOMMARBOSTADSFÖRENINGEN

MÄLBYNÄS & EKSTUGAN U.P.A. Närvarande är 16 personer. De beslutar enhälligt att

bilda förening med ändamål att inköpa tre avstyckningar från Mälby 1, 3 och 4, till en

kostnad av högst 150.000:- och utarrendera tomter för sommarstugebebyggelse till

medlemmarna, upptaga erforderliga lån genom att inteckna området.

FÖRSTA MEDLEMMARNA.

I den ordning de antecknade sig:

Sven Ljungdahl Ingenjör

Nils Thernström Kontorist

Erik J. Lindgren Verkmästare

Erik Andersson Riktare

Runo Andersson Automatskötare

Erik Nygren Reparatör

Olof Fors Tjänsteman

Anton Fors Svarvare

Gottfrid Andersson f.d. Handelsförs.

C.J. Eriksson Åkare

Erik Vesterberg Förman

Fritiof Flodkvist Bageriarbetare

Rickard Hurtig Mejeriarbetare

Hjalmar Vallgren Metallsvarvare

Gustav Elverin Förman

Helge Persson Kontorist

alla 16 prydligt med titlar.

FÖRSTA STYRELSEN.

Sven Ljungdahl, Nils Thernström, Erik J. Lindgren, Erik Nygren, Olof Fors.

Dessa får uppdraget att slutföra underhandlingarna om markköpet.

KOSTNAD 143.465 KRONOR.

När uppdraget avslutats har föreningen i sin ägo, förutom det stora markinnehavet, flera

byggnader, nämligen: Ekstugan med Källarstugan, Stora Grindstugan, Lilla Grindstugan, Torpet samt

Ängsstugan. *)

’) Tillägg av hemsidans red.:

Ekstugan och Källarstugan ligger efter Skräddartorpsvägen i hörnet mot Ekvägen. Tidigare egen jordbruksfastighet.

Stora Grindstugan var den gamla affären som byggdes och drevs av Stora Mälby i hörnet av Skräddartorpsvägen och

Syrénvägen. Tomten obebyggd idag efter en tidigare brand.

Lilla Grindstugan ligger mitt emot Stora G. i hörnet mot Åsvägen, var affär före Stora G.

Torpet och Ängstugan har vi ingen uppgift på. Se nedan om försäljning av dessa byggnader.

MERA VED.

26 jan. 1942. Skrivelse från Bränslekontoret i Nyköping ang. skyldighet för

föreningen att avverka viss kvantitet ved.

FÖRENINGEN REGISTRERAS.

20 jan. 1942. Inregistrering av föreningen hos Länsstyrelsen har skett.

ffärens behov har upptagits.

IS TILL AFFÄREN.

29 jan. 1942. Is för affärens behov har upptagits.

TIMMER SÄLJES.

1942. 570 m3 timmer har sålts för 8.000:-

INGA LÖSA KOR.

13 okt. 1942. Åläggs Erik Karlsson att uppsätta stängsel för sina betesdjur.

KÖP LOGEN.

21 okt. 1942. Beslutades att inköpa logen*) för 600:-

) Tillägg av hemsidans red.:

Logen ligger troligen vid Ekstugan i hörnet mot Åsvägen. Se nedan försäljning av Ekstugan m.m.

JULGRANAR TILL MEDLEMMARNA.

11 dec. 1942. Beslutades om gallring av smågranar och avyttring till medlemmar.

KONSUM BLIR MEDLEM I VÅR FÖRENING.

1942. Konsum blir medlem med en insats av 250:- Hyr vår affär för 400:-

BAD OCH BÅTBRYGGA.

1942. En kommitté för planering utses.

FÅGELSKÅDARE.

12 mars 1943. Beslutades att för främjande av fågellivet inom området inköpa ett

25-tal fågelholkar att uppsättas med det snaraste.

POTATISBÖNDER.

3 juni 1943. Priset på föreningens potatislotter fastställdes till 1:-/lott.

HYR UT LOGEN TILL BERGS FABRIKS AB.

En framställning från Bergs Fabriks AB ang. upplagsplats för virke i logen behandlades.

Hyran bestämdes till 50:-/år.

322 KRONOR AV KONSUM.

Föreningen erhåller 1% av affärens omsättning 1943.

BAD OCH BÅTBRYGGA.

13 jan. 1944. Arbetet med byggandet har börjat.

MEDLEMMAR ÖNSKAS.

27 mars 1944. Beslöts att annonsera i stadens tidningar för att få flera medlemmar.

BILLIG MATJORD.

17 okt. 1944. Medlemmarna får köpa matjord från åkern vid idrottsplatsen för 1 kr och 25

öre/m3.

NÖJEN.

I mars 1945. En nöjeskommitté väljes.

MEN OCKSÅ ARBETE.

22 mars1945. Arbetsplikt införes. 12 timmar eller plikta 1:-/tim. Blockindelning

genomföres. 8 st. block.

BRANDREDSKAP

14 augusti 1945, 24 st brandsprutorandsprutor beställes.

INGA BERBERISBUSKAR.

24 okt. 1945. En skrivelse från Hushållningssällskapet har inkommit. Vi uppmanas att

utrota ev. befintliga Berberisbuskar inom vårt område.

TORPET SÄLJES.

19 mars 1946. Torpet säljes till fru G. Eriksson för 3.000:-

EKSTUGAN SÄLJES.

8 juli 1946. Ekstugan med Källarstugan och loge säljes till Skräddarmästare Helge Johansson,

Stockholm för 12.000:-. Tillhörig mark 7.000 m2.

LILLA GRINDSTUGAN SÄLJES.

12 sep. 1946. Beslöts sälja Lilla Grindstugan till herr K.E. Olsson, Eskilstuna för 1.000:-

ORDNA BUSSFÖRBINDELSE.

3 feb. 1947. Beslutades att kontakta Eskilstuna Omnibus AB i frågan.

OCH TJUVLARM.

27 mars 1947. Från Landsfiskalen i Österrekarne distrikt inkommer broschyr över

anordning för tjuvlarm för sommarstugor.

2 KR OCH 50 ÖRE FÖR SKOTTKÄRRAN.

10 juni 1947. Beslutades inköpa 5 st. skottkärror att användas vid blockarbete. De som

önskar använda kärrorna för privat bruk inbetala 2 kr och 50 öre som andel i desamma.

AVSTYCKNINGSKARTOR ERHÅLLNA.

10 juni 1947. Kartor för den förestående avstyckningen har erhållits från Lantmätaren och lösts med 500:-

BARNBADET KLART.

Sommaren 1947.

AVSTYCKNING PÅBÖRJAD.

21 juni 1947. Lantmätaren har avstyckat 32 st. tomter.

KONSUMS OMSÄTTNING 1947 = 57.898:-

SPRÄNGARBASAR.

1 aug. 1947. Sprängämnen får ej utlämnas till andra än blockledare.

FYLLNINGSMASSOR TILL VÄGAR.

1947. Priset för slagg från gjuteri i staden är 5:-/lass om 2½ m3 levererat på plats.

100 KRONOR TILL JULFEST.

1947. Nöjeskommittén ger ett anslag av 100:- att användas till föreningens julfest.

RÄNTEHÖJNING.

1 juli 1948. Skandinaviska Banken meddelar att räntan på vårt lån höjts från 3 till 3½ %.

MATERIALBOD BYGGES.

1948. Material- och redskapsbod uppföres för en kostnad av 688:-

ELLEDNINGAR FRAMDRAGES.

7 feb. 1949. Mälarbadens el-förening påbörjar framdragningar av ledningar.

VÄGSKYLTAR UPPSÄTTES.

9 juni 1949. Beslutades uppsätta vägskyltar för de större vägarna.

ÄNGSSTUGAN SÄLJES.

1950. Herr Ivan Åhlström, Eskilstuna köper Ängsstugan för 700:-

10 KRONOR PER BIL.

1951. Vägavgift: Andelsavgift 4:-, Bil 10:-, Motorcykel 5:-

10-ÅRS-JUBILEUM PÅ STATT.

Föreningens 10-årsdag firas på Eskilstuna Stadshotell. Måltidspris 14:-. Föreningen bistår

med 2:-/medlem.

STORA GRINDSTUGAN SÄLJRS.

1952. Stig Ljungdahl och Barbro Broberg köper Stora Grindstugan för 5.500:-

SNACKA MINDRE.

1952. Klagomål har inkommit till föreningen om för långa telefonsamtal i kiosken.

FÖLJ KARTAN.

9 sep. 1952. Blockledarna uppmanas att följa kartans gränsdragningar vid kommande

vägbyggningar.

INVASION AV HURTBULLAR.

14 nov. 1952. Då Torshälla Idrottsförening ev. skall köpa en angränsande fastighet

befaras invasion till vår förenings badbryggor och marker. Vi försöker inleda ett samarbete med den nya

grannen.

6 SIMDYNOR OCH 1 SIMSTÅNG.

1 juli 1953. Brev har inkommit från Simbadsdelegationen som meddelade att föreningen

tilldelats 6 st. simdynor och 1 st. simstång.

STORMFÄLLNING.

3 jan. 1954. Oväder. Röjningsarbete söndagen den 10 jan. Beslutades att abonnera buss

för medlemmarnas utfärd.

AVSTYCKNINGARNA KLARA.

10 mars 1955. Meddelas årsmötet att alla tomter avstyckats. Färdiga kartor finnes hos

Länsstyrelsen.

KÖP SOMMARHEMMET.

7 juni 1955. Föreningen erbjudes köpa Kristliga Ungdomskretsens sommarhem i

Björkviken.

VI SAMTYCKER.

8 mars 1956. Anbud på Björkviken lägges. 22.200:-

VILKA PRISER.

19 april 1956. Tomtpriser 45 öre/m2. Tillägg för sjötomt 200:- + 15:- för barrträd och 17:-

för lövträd.

SOPHÄMTNING INFÖRES.

13 maj 1956. Lämpliga ställen för sopkärlen utses.

VAR RÄDD OM TRÄDEN.

19 april 1956. Beslöts att om möjligt få fridlysning för de ekar som växa å tomterna vid

Ekstigen.

FLYTTA DANSEN.

1957. Dansbanan placeras vid Idrottsplatsen.

HYRAN 5 ÖRE.

1957. För medlemmar som ej inbetalat köpeskillingen gäller:

1) Köpeerbjudandet kvarstår till 30/4 med hyra för tiden 1/1 - 30/4.

2) Hyran beräknas till 5 öre/m2 för skogstomt, samt 15 öre/m2 för sjötomt.

VILL META TILLSAMMANS.

18 april 1958. En skrivelse från Torshälla Sportfiskeklubb har inkommit med anhållan om

samarbete.

NI SKALL SKATTA.

29 jan. 1960. Taxeringsnämnden i Torshälla önskar att föreningen översänder förteckning

med namn och adress på tomtägarna.

KÖP SJÖÄNGEN.

1961. Lantbrukare Gunnar Karlsson erbjuder föreningen köpa Sjöängen.

ÅRSAVGIFT INFÖRES.

1962. Beslutades om införande av en årsavgift av 30:- inkl. sophämtning. Till

nöjeskommittén 2:-/ medlem.

VILL HA VATTEN.

23 april 1963. I en skrivelse från Österbygdens Vattendomstol meddelas att Torshälla stad

begärt tillstånd att ur Mälaren upptaga och rena vatten för Torshälla stads behov.

NY VÄG.

29 nov. 1963. Redogöres för förslaget till ny tillfartsväg för vårt område. Arbetet beräknas

påbörjas vintern 1964 - 1965.

HÄMTAR BURKARNA.

29 nov. 1963. Rapporterades att Torshälla stad fr.o.m. kommande säsong kommer att

införa obligatorisk latrinhämtning.

KÖP KONSUM.

1966. Affärsfastigheten Mälby 2:6 med sommarbostad, inventarier och tomtmark köpes

för 25.000:-

VI VILL HA VATTEN.

1967. Styrelsen frågar Torshälla stad om möjlighet finnes att ansluta området till

vattenledningsnätet.

VATTEN OCH AVLOPP.

1969. Styrelsen får uppdraget att infordra offert på en planlösning av vatten- och

avloppsledningar för området.

SLUTDANSAT.

1970. Vid en närmare undersökning av dansbanan framkom att golvet till densamma var

uppruttet och att det var oansvarigt att släppa upp folk på detta.

HÅRT BRÖD SOM HYRESLIKVID.

1970. Herr X hade åtagit sig att hyra och driva affären sommaren 1970. Han hade

anskaffat ett parti hårt bröd, öl och läskedrycker. Mannen var på obestånd och kunde ej

anskaffa varor på kredit och kunde därför inte öppna affären på utsatt dag. Dryckerna

hade levererats på kredit och återtogs av leverantören. Brödet var köpt kontant. Då ingen

hyra hade erlagts träffades överenskommelse med mannen att föreningen skulle få

tillgodogöra sig brödpartiet. Brödet såldes och inbringade 410:-

VA - KARTA FÖR 8.000:-

1970. Mellansvenska Ingenjörsbyrån får uppdrag att utföra en vatten- och avloppsplan

över området för 8.000:-

FLERA BUSSAR.

1970. Kontakt tages med Eskilstuna Omnibus AB för att få utsträckt tid för bussförbindelse

till Mälby.

FÖR VÅRA YNGSTA.

1970. Styrelsen får uppdraget att vid dansbanan göra några arrangemang för våra yngsta.

ASFALTERING.

1972. Fortsatt asfaltering av våra vägar. Närmast i tur står Päronvägen.

NEJ FRÅN LÄNSTYRELSEN.

1973. Länsstyrelsen har avslagit vår ansökan om avstyckning av tomter vid Björkviken.

FLYTBRYGGA VID TÖSEN.

1973. Kostnaden för anskaffning av flytbrygga vid badplatsen Tösen beräknas bli 1.300 - 2.000:-

INGEN AFFÄR.

1973. Intresserad affärsdrivare saknas.

BRYGGKOMMITTÈ UTSEDD.

1974. Ombyggnadskostnader för Mälbyviksbryggan blir enligt gjorda beräkningar 8.000:-

NEJ TILL RIVNING.

1974. De närmast berörda fastighetsägarna säger nej till ett förslag om rivning av

fastigheten Björkviken och försäljning av tomtmarken.

MERA ASFALT.

1975. Björkvägen asfalteras.

HÖGT UPPSATT.

1976. Myror har byggt stack mellan ytter- och innertaket på Lillstugan vid affären.

SÅ GÅR DEN I HIMLEN IN.

1977. Husrivare Frank Henriksson påbörjar rivningen av Björkviken under våren.

MESTAPIRATER BLIR MÄLARPIRATER.

1978. Bas för jolleseglare förläggs till Mälbyviken.

AFFÄREN AVREGISTRERAS.

1978. Fastigheten såld för 56.150:-

NY BRYGGKOMMITTÉ UTSEDD.

1979. Nya båtförtöjningsplatser vid Mälbyviksbryggan planeras.

MUSIKESTRAD OCH KIOSK.

1980. Ny musikestrad tillverkas och kiosk till festplatsen inköpes.

KOMMANDE BJÖRKARS SUS.

1980. Björkar planteras vid festplatsen.

FÄRDIGT I MÄLBYVIKEN.

1981. Brygg- och planarbete avslutat.

SOMMARSTUGEFÖRENINGEN MÄLBYNÄS & EKSTUGAN U.P.A. FYLLER 40